Kam po strednej škole?

TYP ŠKOLY
Univerzity poskytujú vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom okrem vzdelávania vykonávajú vedeckú činnosť, ktorá úzko súvisí so študijnými programami, ktoré daná škola ponúka uchádzačom.
Naopak odborné školy ponúkajú vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberajú sa predovšetkým aplikovanými výskumami.
Vysoké školy poskytujú vzdelanie v programoch prvého aj druhého stupňa a v spojených programoch sa zaoberá základným výskumom.

knihovna

ŠTUDIJNÝ ODBOR
Rozsah schopností a vedomostí, ktoré patria do profilu absolventa sú zhrnuté práve v obsahu študijného odboru. Ide o súbor pravidiel a predmetov zostavených tak, že ich úspešné absolvovanie umožňuje získanie vysokoškolského vzdelania. Základným pravidlom teda je, že uchádzač si vyberá študijný odbor podľa toho, čo ho zaujíma, baví a v čom je dobrý. Po absolvovaní štúdia sa pravdepodobne v danom odbore zamestná.

FORMA ŠTÚDIA
Denná forma znamená, že sa študent zúčastňuje denne na všetkých vzdelávacích činnostiach.
Externá forma sa vyznačuje hlavne samoštúdiom, ktoré študent dopĺňa konzultáciami s vyučujúcimi.
Prezenčná metóda je taká, pri ktorej sú vyučujúci v priamom kontakte so študentmi. Táto metóda teda patrí pod dennú formu štúdia.
Diaľková metóda je príznačná hlavne komunikáciou prostredníctvom internetu a podobných komunikačných kanálov.

čtení

STUPEŇ ŠTÚDIA
Bakalársky študijný program (prvý stupeň štúdia) trvá najmenej tri a najviac štyri roky.
Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program (druhý stupeň štúdia) trvá najmenej jeden a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia spolu s bakalárskym programom trvala najmenej 5 rokov. Existuje aj vo forme spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doktorandský študijný program (tretí stupeň štúdia) štandardne nepresahuje štyri roky (v externej firme päť rokov), pričom minimálna dĺžka štúdia je 3 roky.