Vzdelanie a školský systém na Slovensku

Materské školy
Materské školy sú určené pre deti od 3 rokov. Tu sa detičky naučia kresliť, spievať a získajú poznatky o okolitom svete. Predškoláci, deti vo veku 5-6 rokov, sa už učia aj názvy dní a mesiacov, geometrické tvary a osvojujú si základné hygienické návyky. Učiteľ v materskej škole by mal mať stredné, prípadne vysokoškolské pedagogické vzdelanie.

děti

Základné školy
Do základnej školy chodia deti od 6 rokov. Základná škola je rozdelená na prvý (1. – 4. ročník) a druhý (5. – 9. ročník) stupeň. Na Slovensku je zavedená 10 ročná povinná školská dochádzka. Pri prechode z prvého stupňa na druhý, žiaci nemusia robiť prijímacie skúšky. Výnimkou je, keď žiak chce ísť na osemročné gymnázium, vtedy prijímacie skúšky musí robiť. Na prvom stupni vyučuje takmer všetky predmety jeden učiteľ, zatiaľ čo na druhom stupni každý predmet vyučuje iný učiteľ. Prvostupňový učiteľ je vzdelaný v odbore pre prvý stupeň základných škôl a druhostupňový učiteľ je väčšinou zameraný na dva až tri predmety. Znalosti žiaka sa hodnotia na stupnici od 1 do 5, pričom 1 je výborný prospech a 5 nedostatočný prospech.

slovník

Stredné školy
Povinná 10 ročná školská dochádzka pokračuje po ukončení 9. ročníka základnej školy 1. ročníkom na strednej škole. Na Slovensku existuje viacero typov stredných škôl: Stredné odborné učilištia, Stredné školy a gymnáziá. Učilištia poskytujú učňovské odbory počas 2, 3 alebo 4 rokov štúdia. Štúdium na stredných školách a gymnáziách trvá 4 až 5 rokov a je ukončené maturitnou skúškou. Študent môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

geometrie

Vysoké školy
Slovenské vysoké školy poskytujú vzdelanie prvého (3 roky) a druhého (2 roky) stupňa. Je možné vyštudovať aj tretí stupeň, to je už doktorandské štúdium. Tretí stupeň však absolvuje menej absolventov. Univerzity máme v Bratislave, Trnave, Prešove, Košiciach, Žiline, Zvolene, B. Bystrici….